Servicii infiinţare asociaţie de proprietari

servicii cenzorat

Infiintarea Asociatiilor de Proprietari în condițiile prevăzute de lege.

Procedura legală de înfiinţare a unei asociaţii de proprietari

O asociaţie de proprietari se înfiinţează conform prevederilor Legii 230/2007. Potrivit acestui act normativ, asociaţia de proprietari se înfiinţează prin acordul scris a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din cadrul unei clădiri. Acordul se consemnează într-un tabel nominal, anexă la acordul de asociere.

În clădirile de locuinţe cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociaţii de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în condiţiile în care nu există o proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată.

Dacă este cazul, asociaţiile de proprietari înfiinţate pe scări sau tronsoane de clădire îşi reglementează între ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexă Ia acordul de asociere.

Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun şi se înregistrează la judecătoria sectorului în a cărei rază teritorială se află clădirea.

Statutul şi acordul de asociere se întocmesc în baza Legii 230/2007. Acordul de asociere trebuie să conţină următoarele:

  • adresa şi individualizarea proprietăţii individuale, potrivit actului de proprietate;


  • numele şi prenumele tuturor proprietarilor;


  • descrierea proprietăţii, cuprinzând: descrierea clădirii, structura clădirii,numărul de etaje, numărul de apartamente structurate pe număr de camere, numărul spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, suprafaţa terenului aferent clădirii;


  • enumerarea şi descrierea părţilor aflate în proprietate comună;


  • cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună.

Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în baza încheierii judecătorului-delegat şi se înregistrează la organul financiar local în a cărei circumscripţie teritorială se află clădirea.

Încheierea se dă fără citarea părţilor şi este executorie. Aceasta este supusă recursului în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă cu citarea părţilor.

Înscrierea ulterioară în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea generală de constituire se face la cererea scrisă a acestora, fără alte formalităţi.

Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel puţin 2/3 din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.

Orice modificare sau completare se înregistrează la judecătoria care a emis încheierea judecătorească de înfiinţare, fără alte formalităţi.

Textul original al procedurii legale - primaria sectorului 1